ouderschapsplan

‘Rechtbank Zwolle dwingt scheidende ouders in gesprek te gaan met kinderen en concrete afspraken te maken’

‘Rechtbank Zwolle dwingt scheidende ouders in gesprek te gaan met kinderen en concrete afspraken te maken’ 

Aldus de Volkskrant van 27 maart 2018. Hoe zit dit precies?

 Aanleiding pilot

De rechtbank Overijssel heeft het initiatief genomen om ouders nog meer te verplichten om hun kinderen bij het tot stand komen van een ouderschapsplan te betrekken. Ouders waren al verplicht om met hun kinderen het gesprek aan te gaan over het ouderschapsplan. In het echtscheidingsverzoekschrift staat dan bijna altijd vermeld dat ‘de ouders op passende wijze met het kind hebben overlegd’. Voor de rechtbank Overijssel is dat niet langer voldoende. Vanaf 1 mei 2018 vraagt de rechtbank van scheidende ouders dat zij het bruggesprek met hun kinderen aangaan en dat zij aan de rechtbank de uitkomsten van dit gesprek laten weten.

Bruggesprek 
Maar wat is dan een bruggesprek? In het bruggesprek overleggen de ouders met hun kinderen welke afspraken zij voor ogen hebben in het kader van de verdeling van de zorgtaken. De ouders vragen de kinderen om een reactie en om hun mening. Vervolgens is het aan de ouders om te bepalen of ze wel of geen rekening met de wensen van hun kinderen kunnen houden. Dit gesprek wordt het bruggesprek genoemd.

De rechtbank Overijssel vraagt van de ouders dat zij de inhoud van het bruggesprek vastleggen in een formulier. Dit formulier verstuurt de advocaat naar de rechtbank, zodat de rechtbank na kan gaan waar het verschil van mening tussen de ouders en de kinderen zit. Ook de punten waar de ouders het samen niet over eens zijn, worden vermeld in het formulier. De rechtbank kan hier vervolgens tijdens een zitting aandacht aan besteden en waar nodig ingrijpen.

De voorkeur van de rechtbank Overijssel gaat ernaar uit dat de ouders samen het gesprek met de kinderen aangaan. Lukt dat niet, dan is er een ander formulier beschikbaar waarin de ouders los van elkaar verslag doen van hun gesprek met de kinderen.

Bruggesprek: aandachtspunten 

De rechtbank Overijssel geeft in de toelichting op de formulieren enkele aandachtspunten om de kinderen op een kindvriendelijke manier te betrekken bij het maken van een ouderschapsplan. Dat ouders geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn of geen slechte dingen over elkaar zeggen in aanwezigheid van de kinderen zijn wezenlijke voorwaarden voor een kind om zich staande te kunnen houden in een echtscheidingssituaties. Dat kinderen niet hoeven te kiezen tussen tegengestelde ideeën of wensen van de ouders, geeft hen zoveel mogelijk de ruimte om van beide ouders te blijven houden. Als de ouders op een prettige en ontspannen manier met elkaar kunnen blijven omgaan, ondersteunt dat de kinderen bij het verwerken van de scheiding.

Bruggesprek: onderwerpen 

Belangrijk in het bruggesprek is dat de onderwerpen die besproken worden, wel echt kindgerelateerd zijn. Volwassen kwesties zoals de introductie van een nieuwe partner of wie in de woning mag blijven zijn geen onderwerpen waar de kinderen mee belast moeten worden.

Welke onderwerpen bespreek je dan wel met de kinderen? Het gaat dan om de issues waar de kinderen rechtstreeks mee te maken hebben, zoals:

– de invulling van de contactregeling: op welke dagen is het kind bij moeder en op welke dagen bij vader?

– hoe wordt het halen en brengen van de kinderen en de spullen geregeld?

– wat doen we tijdens de vakanties?

– hoe regelen we de verjaardagen en andere belangrijke (feest-)dagen, zoals de verjaardagen van Opa’s en Oma’s en Kerst?

– hoe pakken we het aan met sport, muziek of andere hobby’s?

– hoe gaan we om met belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over school, huisregels?

Belangrijk lijkt mij ook: wat doen we als een van ons de regeling niet prettig vindt?

Bruggesprek: hoe doe je dat dan? 

Voor een kind van 14 jaar oud spelen andere onderwerpen dan voor een kind van 6 jaar oud. De rechtbank Overijssel heeft voorbeeldvragen en suggesties op een rij gezet, voor ieder onderwerp en dan ook voor iedere leeftijdscategorie. Deze lijst met suggesties is voor ouders zeker behulpzaam.

Bruggesprek: conclusie 

Het bruggesprek versterkt de positie van het kind en helpt alle betrokkenen (dat wil zeggen de ouders maar ook de rechtbank, de betrokken advocaten/scheidingsbemiddelaars en eventueel de hulpverleners) beter zicht te krijgen op wat het kind nodig heeft. Als het gesprek in een zo vroeg mogelijk stadium gevoerd kan worden, blijven de conflicten hopelijk ook nog klein. Dat geeft alle betrokken de mogelijkheid om de scheiding in elk geval voor de kinderen zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Er wordt wel eens gezegd: ‘Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug’. Hoogleraar familie- en jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek suggereerde bij de aftrap van de pilot afgelopen maandag al dat een grote kloof met een mooie brug ook wel heel kwetsbaar kan zijn. Juist die kwetsbaarheid van kinderen en hun situatie maakt dat alle betrokkenen het welzijn van de kinderen voorop moeten stellen. De pilot loopt voor de duur van 1 jaar. De rechtbank Overijssel hoopt van harte dat de belangen en het welzijn van de kinderen in een scheidingssituatie door het bruggesprek nog meer op de voorgrond zullen treden.

Meer weten? Bel gerust: 06-23479011

Mariska Dorresteijn

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Overijssel-start-pilot-Betrekken-van-kinderen-bij-het-ouderschapsplan.aspx?utm_campaign=27-03-2018&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email